WARSZAWA
12-13 WRZEŚNIA 2023

PRZYWRÓCIĆ VERITATIS SPLENDOR

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIE NASZYCH CZASÓW

Konferencja w 30-lecie ogłoszenia encykliki

pope

To posłuszeństwo [prawdzie] nie zawsze jest łatwe. W następstwie tajemniczego grzechu pierworodnego, popełnionego za poduszczeniem Szatana, który jest „kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8, 44), człowiek ustawicznie doznaje pokusy, by odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom (por. 1 Tes 1, 9), przemieniając „prawdę Bożą w kłamstwo” (por. Rz 1, 25); przytępia to również jego zdolność poznawania prawdy i osłabia wolę poddania się jej. W konsekwencji człowiek, ulegając relatywizmowi i sceptycyzmowi (por. J 18, 38), zaczyna szukać złudnej wolności poza samą prawdą.

Encyklika św. Jana Pawła II Veritatis splendor została ogłoszona 6 sierpnia 1993 roku. W tym roku mija właśnie 30 lat od ogłoszenia tego ważnego dokumentu.

Jest ona do dziś uważana za jeden z najważniejszych dokumentów Kościoła, który przedstawia w sposób zintegrowany doktrynę moralną Kościoła, odnosząc sie jednocześnie do współczesnych prób jej podważania lub zniekształcania, nie tylko przez współczesną kulturę, przez nurty filozoficzne odległe od chrześcijaństwa, lecz także w obrębie katolickiej teologii moralnej. W ciągu tych 30 lat w świecie, a także, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu także w Kościele, zachodzą gwałtowne i istotne przemiany dotyczące pojmowania ludzkiej natury, dobra i zła moralnego, celowości ludzkiego życia, a także i nade wszystko – prawdy, jej istnienia, możliwości poznania i wiążącej dla decyzji ludzkich mocy.

Rodzą się pytania: o co należy oprzeć ludzkie życie moralne? Czy istnieje jakaś miara dla prawa, poza konsensusem demokratycznym albo siłą prawodawcy? Czy, poza dobrym samopoczuciem, jest jakieś kryterium pozwalające odróżnić dobre wybory moralne od wyborów złych?

Jesteśmy przekonani, że przypominanie i ukazywanie doniosłości Veritatis splendor, implikacji i postulatów dla współczesnego czasu, dla filozofii i teologii moralnej jest dziś konieczne. Wciąż ich szukamy i racjonalna na nie odpowiedź jest koniecznością. 

Dlatego w roku, gdy upływa 30 lat, od ogłoszenia tej encykliki, w dniach 12-13 IX Collegium Intermarium organizuje konferencję popularno-naukową pt. "Przywrócić Veritatis splendor. Najważniejsze wyzwanie naszych czasów. W 30-lecie ogłoszenia encykliki".

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona, o możliwości wstępu na konferencję i uczestniczenia w obiedzie z Georgiem kard. Mulerem decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji i obiedzie jest bezpłatny. Informujemy jednak, że koszt przypadający na jednego uczestnika, uwzględniający zaangażowane środki organizatora wynosi ok. 600 zł. Zachęcamy do wsparcia organizacji konferencji.
Zapraszamy do pobierania i drukowania naszego plakatu.
Można go powiesić w parafialnej lub szkolnej gablocie lub na tablicy ogłoszeń.

BLASK PRAWDY

jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku, stworzonym na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1, 26): prawda oświeca rozum i kształtuje wolność człowieka, który w ten sposób prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana. Dlatego psalmista woła: „Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” (Ps 4, 7).

Z drzewa poznania dobra i zła
nie wolno ci jeść

Poprzez ten obraz Objawienie poucza nas, że władza decydowania o dobru i złu nie należy do człowieka, ale wyłącznie do Boga. Człowiek oczywiście jest wolny od chwili, kiedy może pojąć i przyjąć Boże przykazania. Cieszy się wolnością niezwykle rozległą, może bowiem jeść „z wszelkiego drzewa tego ogrodu”. Nie jest to jednak wolność nieograniczona: musi się zatrzymać przed „drzewem poznania dobra i zła”, została bowiem powołana, aby przyjąć prawo moralne, które Bóg daje człowiekowi. W rzeczywistości właśnie przez to przyjęcie prawa moralnego, ludzka wolność naprawdę i w pełni się urzeczywistnia.

Encyklika
VERITATIS SPLENDOR

o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła

Chrystus objawia przede wszystkim, że warunkiem autentycznej wolności jest szczere i otwarte uznanie prawdy: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32). To prawda pozwala zachować wolność wobec władzy i daje moc, by przyjąć męczeństwo. Potwierdza to Jezus przed Piłatem: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18, 37). Prawdziwi czciciele winni zatem oddawać Bogu cześć „w Duchu i w prawdzie” (J 4, 23): w ten sposób stają się wolni. Więź z prawdą oraz oddawanie czci Bogu objawia się w Jezusie Chrystusie jako najgłębsze źródło wolności.

Our Services

Morbi mauris lacus consequat eget justo in semper gravida enim donec ultrices varius ligula.

01

Production Of Furniture

02

Wood Floor Fitting & Repairs

03

Furniture Repair & Fixes

Easy solutions to your wood working problems.

Contact with our professionals

Pellentesque tincidunt tristique neque, eget venenatis enim gravida quis fusce at egestas libero cras convallis egestas ullamcorper.

Call us today at (075)153-0413

Patronat honorowy:

Partnerzy:

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka II

Patronat medialny:

Do_Rzeczy

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała Nauka II